ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์  ตั้งอยู่เลขที่  496  หมู่ที่ 1 (บ้านทุ่ง)  ถนนเพชรเกษม          ตำบลเขาคราม  อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่   รหัสไปรษณีย์  81000    เลขที่ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน กบ1/2554  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่  สำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน   กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนได้จัดตั้งขึ้นในวันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554   โรงเรียนในระบบสามัญศึกษาเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้หลักสูตรบูรณาการวิชาการสามัญควบคู่ศาสนา คือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรอิสลาม  พุทธศักราช 2546

ที่มาของชื่อโรงเรียน

         โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์    มีความหมายดังนี้

         คำว่า อัรรอยยาน  เป็นคำศัพท์มาจากรากฐานภาษาอาหรับ ซึ่งได้ถูกระบุในหลักวจนศาสดา มีความหมายคือ  สวนสวรรค์สำหรับผู้ที่ถือศีลอด  และอีกความหมายคือ  แม่น้ำสำหรับผู้ที่ทำความดี   

        คำว่า พิทยา    มีความหมายว่า   ความรู้  หลักวิชาการ

        คำว่า นุสรณ์   มีความหมายว่า    จารึก   บันทึกไว้ หรือ ได้ถูกกล่าวไว้

        สรุป  คำว่า อัรรอยยานพิทยานุสรณ์  มีความหมายว่า   หลักธรรม คำสอน ที่เป็นความรู้  หรือหลักวิชาการ จากหลักสูตรด้านสามัญศึกษา และอิสลามศึกษา   ได้นำมาอบรม  สั่งสอน ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ให้ถูกต้อง ต่อหลักการทั้งทางโลกและทางธรรม