วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
การศึกษา  สถานศึกษาจะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้  ใช้หลักสูตรบูรณาการที่มีมาตรฐาน  เลิศล้ำวิชาการ  ปลูกฝังคุณธรรม นำสู่การปฎิบัติ  เน้นทักษะสี่ภาษา  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสู่สากล   พัฒนาตนสู่ประชาคมอาเซี่ยน  สำนึกในความเป็นไทย  ใฝ่ใจสัมพันธ์ชุมชน  มีจิตสาธารณะ”

ปรัชญา

ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำชีวิต