พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1.พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพการศึกษา

2.จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของชาติ

3.พัฒนาครูผู้สอนให้นำนวัตกรรม และเน้นการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน

 

4.ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดหลักคำสอนของศาสนามาปฎิบัติ

5.ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในการใช้ทักษะด้านภาษา

6.ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการเรียนรู้

7.สร้างสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใน อย่างมีมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีสากล พร้อมให้บริการผู้เรียนและชุมชน

9.ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความเป็นเลิศตามศักยภาพของตนเอง

10.ส่งเสริมและสร้างสัมพันธไมตรีที่ดี และให้นักเรียนตระหนักถึงความเป็นไทย รักบ้านเกิด