หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนในระบบสามัญศึกษาเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้หลักสูตรบูรณาการวิชาการสามัญควบคู่ศาสนา คือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรอิสลาม  พุทธศักราช 2546