คณะผู้บริหาร

นายสามารถ โซะเฮง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา