ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลสอบไอเน็ตปีการศึกษา2560

สรุปผลสอบไอเน็ตปีการศึกษา 2560 สอบวันที่ 20 มกราคม 2561 

 โดยมีนักเรียนชั้นม.3 เข้าสอบในระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง  ได้เข้าสอบจำนวน 38 คน 
และนักเรียนชั้นม.6 เข้าสอบในระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย ได้เข้าสอบจำนวน 48 คน 
สรุปผลสอบไอเน็ตในระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนในการสอบไอเน็ตนั้น สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทุกวิชา ยกเว้น วิชาภาษามลายู
ผลสอบไอเน็ตในระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย ค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทุกวิชา ยกเว้นวิชาภาษาอาหรับ และภาษามลายู

  ผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET)
1. ผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง(มุตตาวัตซีเตาะห์) ปีการศึกษา 2560 (สอบวันที่ 20 เดือนมกราคม 2561)
รายวิชา/ระดับ คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยจังหวัด คะแนนเฉลี่ยสังกัด คะแนนเฉลี่ยประเทศ
อัลกุรอาน-อัตตัฟซีร 36.91 33.41 31.49 31.53
อัลหะดีษ 63.22 57.07 51.20 50.94
อัลอากีดะห์ 55.33 52.90 47.61 47.44
อัลฟิกห์ 48.03 44.77 40.77 40.67
อัตตารีค 38.68 34.47 33.58 33.65
อัลอัคลาก 66.95 65.44 64.41 60.89
ภาษามลายู 27.80 30.58 39.06 39.41
ภาษาอาหรับ 38.33 31.49 35.73 36.02
สรุปคะแนนเฉลี่ย
1.       คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนทุกวิชา สูงกว่าค่าเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยจังหวัด คะแนนเฉลี่ยสังกัด คะแนนเฉลี่ยประเทศ ยกเว้นวิชาภาษามลายู 
2.       วิชาภาษามลายูเป็นวิชาที่ต้องเร่งพัฒนาอย่างเร่งด่วน
 
 
2. ผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย(ซะนาวีย์) ปีการศึกษา 2560 (สอบวันที่ 20 มกราคม 2561)
รายวิชา/ระดับ คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยจังหวัด คะแนนเฉลี่ยสังกัด คะแนนเฉลี่ยประเทศ
อัลกุรอาน-อัตตัฟซีร 41.78 40.85 40.70 40.41
อัลหะดีษ 39.65 36.31 36.90 36.71
อัลอากีดะห์ 56.52 54.61 51.54 51.45
อัลฟิกห์ 43.83 41.97 39.70 39.57
อัตตารีค 30.43 31.41 29.56 29.55
อัลอัคลาก 53.84 49.36 47.87 47.71
ภาษามลายู 19.02 19.40 25.27 25.23
ภาษาอาหรับ 26.95 26.07 31.19 30.87
สรุปคะแนนเฉลี่ย
1.      คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนทุกวิชา สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ยจังหวัด คะแนนเฉลี่ยสังกัด และคะแนนเฉลี่ยประเทศ ยกเว้นวิชาภาษามลายูและวิชาภาษาอาหรับ
2.      คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนวิชาอัตตารีค สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยสังกัด และคะแนนเฉลี่ยประเทศยกเว้นคะแนนเฉลี่ยจังหวัด  

เปรียบเทียบผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง(มุตตาวัตซีเตาะห์) ปีการศึกษา 2560 (สอบวันที่ 20 เดือนมกราคม 2561) คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน และคะแนนเฉลี่ยประเทศ
รายวิชา/ระดับ คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยประเทศ ผลต่าง หมายเหตุ
อัลกุรอาน-อัตตัฟซีร 36.91 31.53 5.38 มากกว่า
อัลหะดีษ 63.22 50.94 12.28 มากกว่า
อัลอากีดะห์ 55.33 47.44 7.89 มากกว่า
อัลฟิกห์ 48.03 40.67 7.36 มากกว่า
อัตตารีค 38.68 33.65 5.03 มากกว่า
อัลอัคลาก 66.95 60.89 6.06 มากกว่า
ภาษามลายู 27.80 39.41 -11.61 น้อยกว่า
ภาษาอาหรับ 38.33 36.02 2.31 มากกว่า
สรุปคะแนนเฉลี่ย
1.       คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนทุกวิชา สูงกว่าค่าเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยจังหวัด คะแนนเฉลี่ยสังกัด คะแนนเฉลี่ยประเทศ ยกเว้นวิชาภาษามลายู  

เปรียบเทียบผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย(ซานาวีย์) ปีการศึกษา 2560 (สอบวันที่ 20 เดือนมกราคม 2561) คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน และคะแนนเฉลี่ยประเทศ
รายวิชา/ระดับ คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยประเทศ ผลต่าง หมายเหตุ
อัลกุรอาน-อัตตัฟซีร 41.78 40.41 1.37 มากกว่า
อัลหะดีษ 39.65 36.71 2.94 มากกว่า
อัลอากีดะห์ 56.52 51.45 5.07 มากกว่า
อัลฟิกห์ 43.83 39.57 4.26 มากกว่า
อัตตารีค 30.43 29.55 0.88 มากกว่า
อัลอัคลาก 53.84 47.71 6.13 มากกว่า
ภาษามลายู 19.02 25.23 -6.21 น้อยกว่า
ภาษาอาหรับ 26.95 30.87 -3.92 น้อยกว่า
สรุปคะแนนเฉลี่ย
1.คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนทุกวิชา สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ยจังหวัด คะแนนเฉลี่ยสังกัด และคะแนนเฉลี่ยประเทศ ยกเว้นวิชาภาษามลายูและวิชาภาษาอาหรับรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง(มุตตาวัตซีเตาะห์) ปีการศึกษา 2560 (สอบวันที่ 20 เดือนมกราคม 2561)
รายวิชา/ระดับ คะแนนสูงสุดโรงเรียน ชื่อนักเรียน ชื่อครูผู้สอน หมายเหตุ
อัลกุรอาน-อัตตัฟซีร 70.00 นายพัทธดนย์ ดำเชื้อ ครูสามารถ  โซะเฮง คะแนนสูงสุดของจังหวัด
อัลหะดีษ 85.00 นายอวัช เอมโอช ครูรีน่า  ใจดี  
อัลอากีดะห์ 92.31 นายอวัช เอมโอช ครูปริญญา ใจดี คะแนนสูงสุดของทุกระดับ
อัลฟิกห์ 72.50 น.ส.ปฐวีกาญณ์ ดำกระ ครูรีน่า  ใจดี  
อัตตารีค 62.50 นายอวัช เอมโอช ครูนุมัน   บือแน  
อัลอัคลาก 88.00 นายบุลกินี ปานดำ
นายอัลวาร์ ชัยคีรี
ครูนุมัน  บือแน  
ภาษามลายู 50.00 นายอวัช เอมโอช ครูมายิ  บังสามาน  
ภาษาอาหรับ 73.91 นายพัทธดนย์ ดำเชื้อ ครูพรทิพย์   ใจดี คะแนนสูงสุดของจังหวัด
 
 
 
จำนวนผู้เข้าสอบ
โรงเรียน      38  คน
ขนาดโรงเรียน   8,017  คน
จังหวัด           533     คน
สังกัด        17,837      คน
ประเทศ      20,163      คน


รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย(ซานาวีย์) ปีการศึกษา 2560 (สอบวันที่ 20 เดือนมกราคม 2561)
รายวิชา/ระดับ คะแนนสูงสุดโรงเรียน ชื่อนักเรียน ชื่อครูผู้สอน หมายเหตุ
อัลกุรอาน-อัตตัฟซีร 72.00 นายจักรี  ย่าหวา นายอภินันท์  ใจดี  
อัลหะดีษ 66.00 นายวิชัย  ชายพ่อ นายอับดุลรูวานี ตาเยะ คะแนนสูงสุดจังหวัด
อัลอากีดะห์ 80.00 นายวิชัย  ชายพ่อ นายอับดุลรูวานี ตาเยะ คะแนนสูงสุดจังหวัด
อัลฟิกห์ 66.00 นายวิชัย  ชายพ่อ นายนุมัน  บือแน คะแนนสูงสุดจังหวัด
อัตตารีค 48.89 นางสาวธัญชนก ปลูกไม้ดี นายวินัย  ทับโทน คะแนนสูงสุดจังหวัด
อัลอัคลาก 76.67 นางสาวกวิสรา หง้าฝา นายวินัย  ทับโทน คะแนนสูงสุดจังหวัด
ภาษามลายู 35.71 นางสาวภัชชิรา ไถนาเพรียว นายมายิ  บังสามาน  
ภาษาอาหรับ 50.00 นางสาวอาทิติยา ปะหวัง นายอภินันท์  ใจดี คะแนนสูงสุดจังหวัด
 
 
 
จำนวนผู้เข้าสอบ
โรงเรียน           46                คน
ขนาดโรงเรียน             3,776            คน
จังหวัด                    192               คน
สังกัด                      9,300            คน
ประเทศ                    9,729            คน
 
 

โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 188 ครั้ง