โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์  : เน้นวิชาการ คู่คุณธรรม นำชีวิต

 1. พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง และมีทักษะในการใช้ชีวิต

 2. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของชาติ โดยใช้หลักสูตรบูรณาการศาสนาควบคู่สามัญ

 3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย

 4. เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามวิถีปฏิบัติของศาสนาอิสลาม ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด

 5. พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมและเป็นระบบอย่างมีคุณภาพ

 6. มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย

 7. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพแบบเป็นแบบอย่างที่ดี

 8. ส่งเสริมให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการพัฒนาสถานศึกษา

 9. ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนดำรงตนเท่าทันตามกระแสสังคมในปัจจุบันและทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเสมอ

 10. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศได้เหมาะสมตามวัย

 11. ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาให้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

236019xx

 

นายสามารถ   โซะเฮง

Mr. Samart SoHeng

ผู้อำนวยการโรงเรียน

School Director

--------------------------------

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน

 

เข้าสู่ระบบ

ติดต่อสอบถามข้อมูล

หมายเลขติดต่อ :

โทรศัพท์ : 075-694144         

โทรสาร : 075-694144

 

E-male : 

arrayyan496@gmail.com  

ar-rayyan_school@hotmail.com

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png1.png1.png3.png2.png1.png1.png
วันนี้23
เมื่อวานนี้112
อาทิตย์นี้475
เดือนนี้135
รวม113211

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน