โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์  : เน้นวิชาการ คู่คุณธรรม นำชีวิต

 1. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เรียนรู้ทักษะวิชาชีพที่สนใจได้

 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น

 3. ผู้เรียนมีคุณธรรมนำหลักคุณธรรมคำสอนของศาสนาสู่การปฏิบัติ และโรงเรียนมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่เด่นชัด

 4. ผู้เรียนดำรงตนอยู่ในแนวทางตามหลักการของศาสนาอิสลาม ระวังตัวให้ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติต

 5. สถานศึกษาเน้นการทำงานภายในองค์กรแบบมีส่วนร่วม ทำงานอย่างมีระบบ มุ่งพัฒนาให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

 7. สถานศึกษามีความพร้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 8. ครูจัดการเรียนรู้และทฤษฎีการสอนที่หลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้

 9. ครูผู้สอนพัฒนาตนเองปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี

 10. ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการพัฒนาสถานศึกษา

 11. สถานศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนนำความรู้ไปปฏิบัติในการพัฒนาชุมชน ถิ่นฐานบ้านเกิดได้

 12. นักเรียนมีทักษะเบื้องต้นในการใช้ภาษาต่างประเทศได้

 13. สถานศึกษามุ่งเน้นให้ดำรงตนชีวิตอยู่ภายใต้ศาสตร์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

236019xx

 

นายสามารถ   โซะเฮง

Mr. Samart SoHeng

ผู้อำนวยการโรงเรียน

School Director

--------------------------------

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน

 

เข้าสู่ระบบ

ติดต่อสอบถามข้อมูล

หมายเลขติดต่อ :

โทรศัพท์ : 075-694144         

โทรสาร : 075-694144

 

E-male : 

arrayyan496@gmail.com  

ar-rayyan_school@hotmail.com

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png1.png1.png3.png2.png4.png5.png
วันนี้57
เมื่อวานนี้112
อาทิตย์นี้509
เดือนนี้169
รวม113245

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

4
ท่าน